Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Luni, 15 iulie 2024
Noutăţi și evenimente
Situația demografică în anul 2023
Data publicării: Vineri, 28 iunie 2024

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anul 2023. Datele sunt prezentate din perspectiva evenimentelor demografice vizând populația cu reședință obișnuită², care cuprinde persoanele care au locuit în ultimele 12 luni preponderent pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

Numărul populației cu reședință obișnuită la 01.01.2023 (conform datelor precizate) a constituit 2492,3 mii persoane, iar la 01.01.2024 (conform datelor provizorii) - 2423,3 mii persoane.

Natalitatea

În anul 2023, s-au născut 24,0 mii copii3, cu cca 3,0 mii (sau cu 11,0%) mai puțini comparativ cu anul precedent. Mai mult de jumătate din numărul copiilor născuți-vii au fost băieți – 12,2 mii și 11,8 mii – fete, raportul de masculinitate fiind de 104 băieți la 100 fete (Tabelul 1).

Tabelul 1. Principalii indicatori ai natalității, în anii 2022-2023

 

2022

2023³

2023 în % față de 2022

Născuți-vii, persoane       

27 018

24 033

89,0

Băieți

13 950

12 239

87,7

Fete

13 068

11 794

90,3

Rata de natalitate (născuți-vii la 1 000 locuitori), ‰

10,7

9,8

x

Vârsta medie a mamei la prima naștere, ani

25,3

25,3

100,0

Vârsta medie a mamei la toate nașterile, ani

29,2

29,3

100,3

Rata totală de fertilitate (număr mediu de copii născuți de o femeie pe parcursul vieții sale fertile, în condițiile fertilității anului respectiv)

1,70

1,61

94,7

 

Rata natalității, în anul 2023, a scăzut până la 9,8 născuți-vii la 1000 locuitori, față de 10,7 născuți-vii la 1000 locuitori în 2022.

Vârsta medie a mamei la prima naștere, în 2023, a fost de 25,3 ani, fiind aceeași ca în anul precedent.

Rata totală de fertilitate, în 2023, s-a micșorat comparativ cu anul precedent și constituie 1,61 copii născuți-vii per femeie. Deși, rata totală de fertilitate în Republica Moldova este relativ înaltă, totuși, aceasta nu atinge nivelul de înlocuire a generațiilor de 2,1 copii născuți-vii per o femeie de vârstă reproductivă.

Mortalitatea

Numărul decedaților, în anul 20233, a fost de 33,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,5 mii (sau cu 6,8%) față de anul 2022. Rata mortalității generale a înregistrat o scădere ușoară de la 14,3‰ în anul 2022, la 13,7‰ în anul 2023. Valoarea „supramortalității masculine” în anul 2023 a constituit 116 decese masculine la 100 decese feminine (Tabelul 2).

Tabelul 2. Principalii indicatori ai mortalității, pe sexe în anii 2022-2023

 

2022

2023³

2023 în % față de 2022

Decedați, persoane

36 196

33 733

93,2

Bărbați

19 308

18 120

93,8

Femei

16 888

15 613

92,5

Rata de mortalitate (decedați la 1000 locuitori), ‰

14,3

13,7

x

Decedați în  vârsta sub 1 an, persoane

243

240

98,8

Mortalitatea infantilă (copii decedați în vârsta sub 1 an la 1000 născuți-vii), ‰

9,0

10,0

x

        Băieți

9,6

11,2

x

        Fete

8,3

8,7

x

 

Bolile aparatului circulator și tumorile au continuat să dețină ponderile cele mai înalte în cauzele de deces, atât în cazul femeilor, cât și în cazul bărbaților. În anul 2023, ponderea deceselor determinate de aceste două cauze a fost de 75,5% din totalul deceselor (70,3% în cazul bărbaților și 81,5% în cazul femeilor).

Mortalitatea feminină, repartizată pe cauze de deces, diferă de cea masculină după structură, cea mai mare pondere în cadrul acesteia revenind bolilor aparatului circulator. Astfel, numărul bărbaților decedați în urma accidentelor, intoxicațiilor și traumelor este de 3,8 ori mai mare comparativ cu cel observat în cazul femeilor decedate din aceeași cauză, decesele cauzate de bolile aparatului respirator - de 2,1 ori, a tumorilor și bolile aparatului digestiv de 1,4 ori.

Numărul copiilor decedați cu vârsta sub un an, în 2023, a fost de 240, fiind în scădere cu 3 copii comparativ cu anul 2022. Pe de altă parte, rata mortalității infantile a înregistrat o ușoară creștere de la 9,0 decedați la 1000 născuți-vii, în 2022, la 10,0 în 2023. Totodată, se observă o ”supramortalitate masculină” și în cazul deceselor de până la un an – 11,2 decese la 1000 născuți-vii în cazul băieților, față de 8,7 decese la 1000 născuți-vii în cazul fetelor. Comparativ cu anul 2022, rata mortalității infantile a crescut, în anul 2023, la băieți cu 15,9 decese, iar la fete, cu 3,9 decese la 10 mii născuți-vii.

Cele mai scăzute rate ale mortalității infantile au fost înregistrate în: raioanele Briceni (2,6‰), Șoldănești (3,5‰), mun. Chișinău (5,8‰), raioanele Cimișlia, Telenești (6,3‰) și mun. Bălți (6,6‰). Cele mai mari rate ale mortalității infantile (între 15‰ şi 21 ‰) s-au înregistrat în raioanele: Dondușeni, Sîngerei, Hîncești și Edineț.

Sporul natural a păstrat valori negative, înregistrând în anul 2023 (-9,7) mii persoane, față de (-9,2) mii persoane în 2022. Sub aspect de gen, sporul a marcat: pentru bărbați (-5,9) mii persoane în 2023 față de (-5,4) mii în 2022, iar pentru femei, sporul natural a rămas același ca și anul precedent (-3,8) mii persoane.

Nupțialitatea și divorțialitatea

În anul 2023, s-au înregistrat 15,7 mii căsătorii, acestea fiind în descreștere cu 13,5% comparativ cu anul 2022. De asemenea, s-a înregistrat și o descreștere a ratei nupțialității de la 7,2 căsătorii la 1000 de locuitori în 2022 la 6,4 căsătorii în anul 2023.

Cea mai mare pondere din total căsătorii, care au fost încheiate în anul 2023, și anume 31,3%, revin bărbaților din grupa de vârstă 25-29 ani, urmate de căsătoriilor încheiate de femeile din grupa de vârstă 20-24 ani – 32%. Vârsta medie la prima căsătorie a fost de 30 ani pentru bărbați și de 27 ani pentru femei.

În cazul divorțurilor, în anul 2023 s-au înregistrat 9,7 mii, numărul acestora fiind în creștere cu 1,1% comparativ cu anul 2022, iar rata divorțialității a constituit 3,9 divorțuri la 1000 de locuitori. Vârsta medie a soților la divorț a fost de 41,3 ani pentru bărbați și 38,3 ani pentru femei.

Din total divorțuri, în anul 2023, ponderea celor survenite după o perioadă de căsnicie mai mică de 5 ani constituiau 24,2%, după 5-9 ani – 23,7%, urmate de căsătoriile desfăcute după o perioadă cuprinsă între 10-14 ani (17,2%), după 15-19 ani (12,4%) și, respectiv, după 20 ani și peste (22,5%). Durata medie a căsătoriei finalizate prin divorț a fost de 12 ani.

Migrația internațională

Migrația netă⁴ a populației cu reședința obișnuită, în anul 20225, a urmat tendința de creștere din ultimii ani, înregistrând o valoare negativă de (-63,6) mii persoane.

Din totalul emigranților, ponderea cea mai mare, de circa 39%, o dețin persoanele cu vârsta de până la 19 ani, urmată de populația cu vârsta de 20-39 ani, a cărei pondere constituie cca 32%. În cazul imigranților, se constată o situație similară, ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă de până la 19 ani a fost de circa 39% din totalul imigranților, iar cei cu vârsta de 20-39 ani au deținut o pondere de cca 26% din total.

Migrația internă

Pe parcursul anului 2023, conform datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, și-au schimbat domiciliul în interiorul țării circa 20,1 mii de persoane. În mare parte, migranții interni sunt persoanele în vârsta aptă de muncă (97%), predominante fiind persoanele din grupa de vârstă 20-49 ani (Tabelul 3). Fluxul de sosiri/plecări, abordat din perspectiva de gen, a constituit 57,3% femei și 42,7% bărbați.

 Tabelul 3. Migrația internă determinată de schimbarea domiciliului, în anul 2023

Grupa de vârstă  
 

Numărul de sosiri

Numărul de plecări

 

Total
 

inclusiv:

Total
 

inclusiv:

 

în localități urbane
 

în localități rurale
 

din localități urbane
 

din localități rurale
 

Total

 

20 091

13 270

6 821

20 091

8 536

11 555

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

   0-14 ani

73

41

32

73

15

58

   15-34 ani

10 719

7 298

3 421

10 719

3 934

6 785

   35-59 ani

8 536

5 487

3 049

8 536

4 145

4 391

   60 ani și peste

763

444

319

763

442

321

                 
 

În anul 2023, datorită migrației interne, numărul populației din localitățile urbane a crescut cu 4,7 mii persoane în detrimentul localităților rurale. Numărul cel mai mare de migranți interni a fost orientat spre orașele mari. Astfel, 48,4% din total sosiri au revenit mun. Chișinău, fiind urmat de mun. Bălți cu 3,7%.

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2Reședință obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude și prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

³ Datele prezentate pentru anul 2023 sunt provizorii. Datele finale vor fi disponibile în trimestrul II al anului 2025.

La determinarea migrației nete (diferența dintre numărul de imigranți și cel al emigranților) s-au utilizat următoarele definițiiimigrant se consideră persoana care a intrat în Republica Moldova și a locuit în țară în următoarele 12 luni după ce a locuit în străinătate în precedentele 12 luni; emigrant este persoana care a ieșit din țară, a locuit în străinătate în următoarele 12 luni, trăind în Republica Moldova în precedentele 12 luni.

Migrația netă a populației cu reședința obișnuită este calculată în baza datelor privind traversările frontierei de stat a persoanelor fizice pentru trei ani consecutivi (anul precedent, anul curent și cel următor: t-1, t și t+1); astfel, migrația netă pentru 2022 a fost estimată în baza datelor pentru anii 2021, 2022 și 2023. Respectiv, datele privind migrația internațională a populației cu reședința obișnuită în anul 2023 vor fi calculate când va fi disponibilă informația privind traversările frontierei de stat din anul 2024.

Sursa: BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ: https://statistica.gov.md/ro/situatia-demografica-in-anul-2023-9696_61323.html

Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 16 iulie 2024
În perioada iunie – noiembrie, vârstnicii din orașul Ungheni vor fi implicați mai mult în activitățile desfășurate la Clubul Vârstnicilor, dar și la rezolvarea problemelor comunitare prin valorificarea potențialului și experienței lor de viață. Totodată, aceștia vor avea ocazia să interacționeze și să colaboreze cu diferite grupuri de vârstă și culturale. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 12 iulie 2024
Ceremonia de absolvire a Universității Vârstei a Treia a avut loc astăzi, la Universitatea de Stat din Moldova, marcând un moment semnificativ în promovarea îmbătrânirii active și sănătoase în țară. La eveniment au participat peste 100 de persoane, inclusiv 57 de studenți cu vârsta de 60+ care au absolvit programul, alături de familiile lor, factori de decizie și reprezentanți ai organizațiilor implicate în susținerea acestui concept. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 09 iulie 2024
Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică despre durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2023, măsurată prin speranța de viață la naștere a populației cu reședință obișnuită3 (Anexa). Durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2023, a constituit 71,9 ani, fiind în creștere cu 0,5 ani comparativ cu anul 2022. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 02 iulie 2024
Circa 10 200 de familii au beneficiat de la începutul acestui an de indemnizația unică la nașterea copilului, în valoare de 20 mii de lei. Suportul a înregistrat o creștere de 217%, comparativ cu anul 2019, când mărimea acesteia era de 6 303 lei, informează MOLDPRES. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 27 iunie 2024
Cluburile de muzică sunt mai mult decât simple întruniri. Ele sunt surse de sănătate și vitalitate pentru persoane în etate din 9 regiuni din Republica Moldova. De ce activitățile muzicale sunt importante? Muzica are un efect profund asupra sănătății mintale și fizice. Cântatul și ascultarea muzicii reduc stresul, anxietatea și simptomele depresiei. Muzica stimulează creierul, îmbunătățind memoria și funcțiile cognitive. În plus, cântatul îmbunătățește funcția pulmonară și circulația sângelui, fiind un exercițiu fizic ușor și plăcut. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 21 iunie 2024
UNFPA își extinde parteneriatul cu mediul academic în domeniul învățării pe tot parcursul vieții. Un Acord de Colaborare în acest sens a fost semnat de UNFPA Moldova și Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu-Hajdeu" din Cahul în parteneriat cu Fundația Moldcell. Acordul prevede crearea oportunităților de învățare pentru persoanele vârstnice. Aici, femeile și bărbații cu vârsta 60+ vor avea acces la lecții de digitalizare, comunicare intergenerațională și stare de bine. Studenții seniori vor fi selectați în baza unui concurs public, care va fi lansat în luna august. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 18 iunie 2024
Un eveniment deosebit în cadrul Clubului Literar de la Telenești, cu protagoniștii Val Butnaru și Valentina Butnaru, cu genericul ”Carte deschisă: scrisă și trăită”. Această întâlnire a fost o adevărată celebrare a culturii și literaturii basarabene. Val Butnaru, dramaturg, publicist, scriitor, fondator al ”Jurnal Trust Media”, i-a purtat pe cei prezenți într-o călătorie prin opera sa literară. Alături de el, Valentina Butnaru, președinta societății ”Limba Noastră cea Română” și redactorul romanelor sale, a adus o perspectivă profundă asupra procesului de creație și a importanței limbii și culturii noastre. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 14 iunie 2024
Rata fertilității a atins în Japonia un nou minim, pentru al optulea an consecutiv, în ciuda politicilor guvernamentale de încurajare a creșterii natalității. În 2023 s-au născut mai puțini copii cu -5,6% față de anul precedent.Rata totală a fertilității în Japonia, care reprezintă numărul mediu de nașteri per femeie în timpul anilor ei reproductivi (15-49 de ani), a scăzut la 1,20 anul trecut, de la 1,26 în ​​2022, a transmis ministerul nipon al Sănătății. Pentru ca populația unei țări să rămână stabilă, este necesară o rată de fertilitate de 2,1, scrie Biziday. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 13 iunie 2024
Biroul Național de Statistică prezintă o nouă ediție a breviarului statistic „Moldova în cifre”. Această ediție vine cu un conținut și design actualizat și îmbunătățit, în scopul de a ușura înțelegerea datelor statistice de către publicul larg și de a spori utilizarea și utilitatea acestora. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 11 iunie 2024
Biroul Național de Statistică (BNS) prezintă datele (estimările) provizorii privind numărul populației cu reședință obișnuită (PRO)3, la 1 ianuarie 2024. PRO reprezentă persoanele care au locuit preponderent, în ultimele 12 luni ale anului de referință, pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude și prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.). Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 424
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167973
Total ieri: 296
Total azi: 118
Online: 1